Проф. д-р Снежана Мирасчиева, Факултет за Образовни науки

Катедра за Дидактика и Методика

Канцеларија

Кабинет бр. 4, Кампус 4

Телефон: +389 32 550 526

Предмети на додипломски студии

Дидактика

Педагошка комуникација

Образовна технологија

Методика на работа со надарени деца

Термин за консултации: Вторник 09.00 - 10.00