Редовен Професор Трајко Мицески

Д-р на Економски Науки

Д-р на Менаџмент (МЧР)

 

 Економски Факултет

Раководител на Катедра Бизнис Менаџмент

Раководител на Втор Циклус на Студии - Економски Факултет

 

 

 Термин за консултации:

Штип - Понеделник 8.30-10.30 и  Среда 10-12

Струмица - Четврток 9.30 - 11.30 (преку една недела)

Скопје - Четврток - 9.30 -11.30 (преку една недела)

Радовиш - Петок - 13.30 - 15.30 (преку една недела)