Д-р Винета Сребренкоска, вон. проф.
Технолошко-технички факултет

Катедра за инженерство на материјали

Кратка биографија

Канцеларија:

Кабинет бр. 34 во Кампус 2, кат II, северно крило
Работа со студенти во канцеларија: понеделник од 12 до 14 часот

Кабинет бр.1 во Пробиштип
Телефон ++389 32 550 901
Работа со студенти во канцеларија: вторник од 10 до 12 часот