Асс. м-р Ана Митаноска

Факултет за природни и технички науки

Катедра за архитектура и дизајн

  • Термини за консултација:

    Понеделник, среда и четврток- Скопје

    Вторник и петок- Штип, Кампус 2, кабинет 40

    Телефон: 032/ 550 - 591