Д-р спец. Антонио Панов

Факултет за медицински науки

Катедра за стоматологија

Кампус 3

Консултации: Секој ден од 09 до 13 часот