Ас. Д-р Андријана Штерјовска-Алексовска, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки
Универзитетски асистент по Клинички медицински науки-Гинекологија и акушерство

Контакт-податоци:
Канцеларија бр.11, Кампус 3, Деканат на Факултет за медицински науки (во просториите на ЈЗУ Клиничка болница-Штип, Детско одделение, 3-ти кат)

контакт e-mail: andrijana.sterjovska@ugd.edu.mk                           

UGD web site link: http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/fakulteti/fmn/za-fmn/sorabotnici

Google Scholar link: http://scholar.google.com/citations?user=jUh66C8AAAAJ

Academia.edu link: http://ugd.academia.edu/AndrijanaSterjovskaAleksovska

ResearchGate.net link: https://www.researchgate.net/profile/Andrijana_Sterjovska-Aleksovska/

Предмети:

Гинекологија и акушерство 1 - Општа медицина

Гинекологија и акушерство 2 - Општа медицина

Гинекологија и акушерство Клиничка пракса 6-та година - Општа медицина

Гинекологија и акушерство со нега - Дипл. медицинска сестра / техничар

Основи на гинекологија и акушерство - Дипл. медицинска сестра / техничар (по стара програма)

Современи дијагностички методи во ГиА - Дипл. акушерка / акушерски техничар

Ембриологија и развој на фетус - Дипл. акушерка / акушерски техничар

Ултразвук во акушерството - Дипл. акушерка / акушерски техничар 

стручни предмети на студиската програма за Дипломиран/а акушерка / акушерски техничар