Анета Стојановска-Стефанова е родена на 28.01.1982 год. во Штип.  Основно образование завршилa во Основно училиште „Димитар Влахов” – Штип  каде е прогласена за најталентиран ученик на генерацијата '95/'96. Средно образование завршува во Гиманзија “Славчо Стојменски“-Штип со одличен успех. За време на средношколскиот период е потпретседател на Унијата на средношколци на Македонија.

Образованието го продолжува како редовен студент на Правниот Факултет “Јустинијан Први“ во Скопје, на Отсекот за Политички науки.  За време на студирањето била стипендиант на германската Фондација “Конрад Аденауер“ и практикант во Собранието на Република Македонија преку американскиот Национален Демократски Институт (НДИ).

На постдипломски студии се запишува на Факултетот за политички науки и дипломатија во Скопје, насока – меѓународна и европска политика и дипломатија. Успешно го одбранила магистерскиот труд “Уставно-правните и политичките аспекти на надворешната политика со посебен осврт на искуствата на Република Македонија” и се стекнала со научен назив Магистер на политички науки. За време на студирањето и потоа активно објавува свои трудови во списанието Став на Правниот факултет “Јустинијан Први“, во списанието “Студентски збор“, во магазинот “Политичка мисла“.

Во својата работна кариера работела како шеф на кабинет во ЈП Водовод-Скопје, државен советник во Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, а моментално е универзитетски асистент на Универзитетот “Гоце Делчев“-Штип, научна област Меѓународни односи и исто­ри­ја на дипломатијата. 

Во научно-истражувачката дејност се афирмира преку учество и презентација на стручни трудови на конгреси, конференции, проекти, симпозиуми, семинари и отворени трибини во земјата и странство. Во исто време е автор на повеќе стручни трудови во различни домашни и меѓународни списанија. Во 2009 година добитник е на наградата за посебни заложби од страна на Канцеларијата на УСАИД во Скопје, за докажано лидерство и континуирана поддршка во процесот на развој и имплементација на Автоматскиот Систем за распределба на ЦЕМТ дозволи, како и за раст на транспарентноста, чесноста и посветеноста во рамките на проектот на УСАИД, наречен ЕВлада.

Го говори течно англискиот јазик, а се служи и со германскиот јазик.