Презентации

МЕТОДИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

Запознавање со Microsoft.NET и C#  Разбирање на основите на C#  Развој на едноставни апликации во C#  Објектно ориентирано програмирање со C#  Креирање на клaси и објекти  Развој на десктоп апликации  Пристап до податоци и бази на податоци и развој на апликации кои користат бази на податоци  Креирање на веб апликации со веб форми и ASP.NET  Користење и развивање на Web сервиси во C#