Членства

  • Македонско здружение на радиолози 
  • Балканската Асоцијација на радиолози
  • EСР-Европско Здружение на радиолози
  • ЕССР – Европско здружение за мускулоскелетна дијагностика
  • ARRS-Американско рентген асоцијација на радиолози
  • РСНА –Здружение на радиолози од Северна Америка