Настава

Ентомологија

Semester: 

Winter

Задолжителна литература

  1. Доц. Д-р Душан Спасов Асс. М-р Билјана Атанасова, Општа ентомологија – Рецензирана скрипта, УГД-Штип - 2012
  2. Доц. Д-р Душан Спасов Асс. М-р Билјана Атанасова, Специјална ентомологија – Интерна скрипта, УГД-Штип - 2010
  3. Доц. Д-р Душан Спасов Асс. М-р Билјана Атанасова, Интерен практикум по ентомологија, УГД-Штип - 2010

Дополнителна литература