Настава

Фитопатологија

Користена литература:

1. Фитопатологија - општ дел;   Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски и Проф. д-р. Саша Митрев

2. Фитопатологија - специјален дел; Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски и Проф. д-р. Саша Митрев

3. Фитопатологија; Автор: Проф. д-р. Момчило Арсенијевич

Фитофармација

Користена литература:
1. Фитофармација; Автори: Саша Митрев и Билјана Ковачевиќ
2. Практикум по Фитофармација; Автори: Саша Митрев и Билјана Ковачевиќ

Заштита на поледелски култури

Користена литература:
1. Заштита на поледелски култури (интерна скрипта); Автори: Проф. д-р. Илија Каров, Асс. м-р. Билјана Ковачевиќ
2. Фитопатологија - специјален дел; Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски и Проф. д-р. Саша Митрев