Асистент м-р Билјана Златановска, Факултет за информатика

Катедра по математика и статистика

Канцеларија:

Кабинет бр. / во Кампус 2, втори кат, северно крило
Телефон ++389 32 550 107
Работа со студенти во канцеларија: /