Специјалист по стоматолошка протетика д-р Благојчо Шаклев,

Факултет за медицински науки

Кабинет:

Канцеларија: Кампус 3