Доц. д-р Данче Василева, Факултет за медицински науки

Образование

2013 - 2016 Доктор

                  Национална спортска академија ’’Васил Левски’’ - Софија

                  Факултет’’КИНЕЗИТЕРАПИЈА, ТУРИЗАМ И СПОРТСКА АНИМАЦИЈА’’

                  Катедра: Кинезитерапија и рехабилитација

2009 - 2010 Магистер по кинезитерапија

                  Национална спортска академија ’’Васил Левски’’ - Софија

                  Факултет ’’КИНЕЗИТЕРАПИЈА, ТУРИЗАМ И СПОРТСКА АНИМАЦИЈА’’

                  Магистерска програма: Кинезитерапија кај мускулно-скелетни дисфункции

2004 - 2009 Дипломиран кинезитерапевт

                  Национална спортска академија ’’Васил Левски’’ - Софија

                  Факултет "КИНЕЗИТЕРАПИЈА, ТУРИЗАМ И СПОРТСКА АНИМАЦИЈА"

Консултации: вторник, среда, четврток од 11.00-13.00ч., ФМН