Асистент м-р Дијана Насева, Земјоделски факултет

Катедра за преработка на анимални производи

Канцеларија:

Кабинет бр. / во Кампус 2, трети  кат
Телефон ++389 32 550 617