д-р Душко Јошески
Факултет за туризам и бизнис логистика

Катедра за:Бизнис Администрација,  Бизнис Логистика

Канцеларија:

Наставен центар Гевгелија
  понеделник - четврток од 8:30 до 16:30

Наставен центар Скопје
 петок од 8:30 до 16:30

Работа со студенти во канцеларија:

Гевгелија: 
  понеделник - четврток од 10:00 до 11.00

Скопје: 
  петок од 11:00 до 12:00