Асистент д-р Елена Симеоновска Јовева, Факултет за медицински науки

Канцеларија:

Кабинет бр., Кампус 3, 2 спрат

Телефон: +389/550-421

Термин за консултации: вторник во 15 часот во канцеларијата на ФМН

Предмети на додипломски студии во:

Неврологија

Хистологија со ембриологија