Доц. д-р Елена Дракалска Серсемова

Факултет за медицински науки

Катедра за Фармацевтска технологија и Социјална фармација

Канцеларија бр. 11, Деканат на ФМН

Кампус 3