Пом. асс. м-р Елена Дракалска

факултет за медицински науки

Катедра за фармацевтска технологија

Канцеларија:

Кампус 3