Доцент д-р Ева Ѓорѓиевска, Филолошки факултет

Катедра за италијански јазик и книжевност

Катедра за француски јазик и книжевност

Канцеларија

Кабинет бр. 1/3, Кампус 4, приземје

Телефон: 032/550-160

Предмети на додипломски студии:

Италијанска култура и цивилизација

Италијанската книжевност од почетоците до XIV век

Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата

Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот

Француски јазик 1,2,3,4,5,6