Доцент д-р Елена Веселинова, Економски факултет

Раководител на катедра менаџмент

 

Канцеларија:

Кампус 4
Телефон ++389 32 550 314

Термини за консултации:

Штип: четврток 10.00-12.00 часот

Кочани: среда 12.00-14.00 часот преку една недела

Скопје: среда 12.00-14.00 часот преку една недела

Струмица: вторник 12.00-14.00 часот

 

Предмети на додипломски студии:

Стратегиски менаџмент

Инвестиционен менаџмент

Деловно планирање

Портфолио менаџмент

Теорија на одлучување