Информации

  • 1995 Дипломирала на Медицински факултет, Универзитет   “Кирил и Методиј”, Скопје
  • 1996-2000 Лекар по општа пракса во Медицински Центар во Велес
  • 2000-2003 Специјализација по трансфузиона медицина
  • 2003-2004 Трансфузиолог во медицински центар во Велес
  • 2004 Трансфузиолог, раководител на Одделение за трансфузиологија во Специјална болница за хируршки бoлести” Филип Втори”
  • 2005 Едукативен престој во болница “Endo Klinik”, Хамбург, Германија
  • 2006 Европска школа за трансфузиона медицина-Либерец,Чешка
  • 2009 Научен курс по Трансфузиона медицина-Муртен, Швајцарија
  • 2010 Асистент по предметот трансфузиологија на Медицински факултет, Универзитет”Гоце Делчев” Штип
  • 2011 2 nd EVF Hands on Workshop on Venous Disease, Виена, Австрија