Проф. Д-р Глигор Димитров
Факултет за медицински науки

Канцеларија:

Кабинет бр. 11 во Кампус 3
Работа со студенти во канцеларија: /