Доц. д-р Иван Боев

Факултет за природни и технички науки

Катедра за петрологија, минерологија и геохемија

Канцеларија:

Кампус 2

Телефон: 032 - 550 - 074

Консултации: Четврток - 12 часот