Доцент д-р Јанка Димитрова, Економски факултет
Катедра за сметководство и контрола

Канцеларија - Економски факултет - Кампус 4

Термини за консултации:

Штип, Среда од 10 до 11 часот
Струмица, Вторник од 9:30 до 10 часот (преку една недела)

Радовиш, Четврток од 10 до 10:30 часот (преку една недела)

Телефон: 032/ 550-332

Предмети:

Инвестиции

Царинска политика

Ревизија

Надворешно трговско работење

Управување со ризици

Теорија на одлучување