• ЖИВАНОВИЌ ЈОРДАН
  Универзитет „Гоце Делчев” - Штип

  Канцеларија:

 • Кабинет во Кампус 2, Факултет за информатика
 • Телефон ++389 32 550 127
 • Консултации со студенти: вторник, среда и четврток од 8 до 11 часот

Предмети на додипломски студии во 2012/2013:

 • Математика 1 (задолжителен предмет, Технички факултети)
 • Математика 2 
 • Статистика (изборен предмет на насока Бизнис-информатика)
 •  Академско пишување (изборен предмет)

Предмети на постдипломски студии во 2012/2013:

 • Статистика
 • Теорија на игрите
 • Филтри
 • Предмети на докторски студии во 2012/2013:
 • Применета статистика