Лаборант Катарина Делипетрева

Факултет за медицински науки

Кампус 2, Лабораторија за радиофармација