Кореспондент по руски јазик Костадин Голаков

Филолошки факултет

Катедра за македонски јазик и литература

Канцеларија:

Кампус 4 - Канцеларија 2/3

Телефон:  032/ 550 - 162