Помлад асистент м-р Кристина Ковачевиќ, Факултет за Туризам и бизнис логистика

Насока Бизнис логистика

Канцеларија

Кабинет, Кампус 4

Телефон: 032/550-356

Предмети на додипломски студии:

Економија во туризмот

Информативни системи во туризмот

Економија во туризам и угостителство

Меѓународна трговија