Лични податоци

 ЛЕНЧЕ МИЛОШЕВА 

Редовен професор на Факултет за медицински науки, Катедра за психијатрија и клиничка психологија, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип  (области : Mедицинска и клиничка психологија; психотерапија; развојна психопатологија).

Советник за научна соработка на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

2015-         тековно усовршување во психотерапија, 4-та година во клинички програм на Рационално-емотивно бихејвиорална терапија и Когнитивно-бихејвиорална терапија во РЕБТ и КБТ Центар Белград, придружница на Алберт Елис Институт, Њујорк

2011- Системска и семејна психотерапија, Школа за системска и семејна пракса, Скопје

2009 -2015,  Втори докторски студии од клиничка психологија, психопатологија и психотерапија, Доктор по психолошки науки, Универзитет во Белград 

Научни студиски престои и усовршувања на универзитетите во : Батон Руж, Белград, Копенхаген, Лувен, Рим, Марибор, Самара, Загреб, Нирнберг, Бамберг.

Над 100 научни трудови објавени во референтни научни списанија; автор на учебници и научни монографии; стручен редактор на научни книги

2007-JFDP Alumni, Постдокторско усовршување во САД, Louisiana State University, Baton Rouge , Клиничка психологија и развојна психопатологија

2002-Доктор на психолошки науки , развојна, социјална и клиничка психологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Додипломски и постдипломски студии од психологија,Институт за психологија, УКИМ, Скопје

Раководно искуство и дополнително образование:

Проректор за настава, УГД, Штип, 2007-2009

Раководител на докторски студии по Невронауки, Факултет за медицински науки, УГД

Постдипломско образование  од маркетинг и менаџмент, Економски факултет, УКИМ, Скопје.

Раководител, консултант и учесник на национални и интернационални научни проекти

Независен експерт на Европска Комисија за евалуација на COST научни проекти

Национален координатор на Светска Здравствена Организација (WHO) за ментално здравје 

Член на Национална комисија за унапредување на ментално здравје