Лични податоци

 ЛЕНЧЕ МИЛОШЕВА 

Редовен професор на Факултет за медицински науки, Катедра за психијатрија и клиничка психологија, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип  (области : Mедицинска и клиничка психологија; психотерапија; развојна психопатологија)

2015-         тековно усовршување во психотерапија, РЕБТ и КБТ Центар Белград, придружница на Алберт Елис Институт, Њујорк

2009 -2015,  Докторски студии од клиничка психологија, психопатологија и психотерапија, Доктор по психолошки науки, Универзитет во Белград 

2007-JFDP Alumni, Постдокторско усовршување во САД, Louisiana State University, Baton Rouge , Клиничка психологија и развојна психопатологија

2002-Доктор на психолошки науки , Развојна, социјална и клиничка психологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Додипломски и постдипломски студии од психологија,Институт за психологија, УКИМ, Скопје.

Раководно искуство и дополнително образование:

Проректор за настава, УГД, Штип, 2007-2009

Постдипломско образование  од маркетинг и менаџмент, Економски факултет, Скопје, УКИМ.