Лични податоци

 ЛЕНЧЕ МИЛОШЕВА 

Редовен професор на Факултет за медицински науки, Катедра за психијатрија и клиничка психологија, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип  (области : Mедицинска и клиничка психологија; психотерапија; развојна психопатологија).

Советник на ректорот за наука и научна соработка на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

2015-2020  клинички програм на Рационално-емотивно бихејвиорална терапија и Когнитивно-бихејвиорална терапија во РЕБТ и КБТ Центар Белград, придружница на Алберт Елис Институт, Њујорк

2011- Системска и семејна психотерапија, Школа за системска и семејна пракса, Скопје

2009 -2015,  Втори докторски студии од клиничка психологија, психопатологија и психотерапија, Доктор по психолошки науки, Универзитет во Белград 

Научни студиски престои и усовршувања на универзитетите во : Батон Руж, Белград, Копенхаген, Лувен, Рим, Марибор, Самара, Загреб, Нирнберг, Бамберг.

Над 100 научни трудови објавени во референтни научни списанија; автор на учебници и научни монографии; стручен редактор на научни книги

2007-JFDP Alumni, Постдокторско усовршување во САД, Louisiana State University, Baton Rouge , Клиничка психологија и развојна психопатологија

2002-Доктор на психолошки науки , развојна, социјална и клиничка психологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Лиценциран клинички психолог со клиничко искуство на Одд. за психијатрија и неврологија, Воена болница, Скопје и Универзитетска Клиника за психијатрија и психотерапија, Нирнберг, Германија

Додипломски и постдипломски студии од психологија,Институт за психологија, УКИМ, Скопје

Раководно искуство и дополнително образование:

Проректор за настава, УГД, Штип, 2007-2009

Раководител на докторски студии по Невронауки, Факултет за медицински науки, УГД

Постдипломско образование  од маркетинг и менаџмент, Економски факултет, УКИМ, Скопје

Сертификат за организационен когнитивно -бихејвиорален коучинг на Windy Dryden

Раководител, консултант и учесник на национални и интернационални научни проекти

Независен експерт на Европска Комисија за евалуација на COST научни проекти

Претставник на УГД во EUA-CDE

Национален координатор на Светска Здравствена Организација (WHO) за ментално здравје 

Член на Национална комисија за унапредување на ментално здравје