Информации

Редовен професор д-р Љупчо Михајлов, Декан на Земјоделски факултет

Канцеларија: Кабинет на Декан и Канцеларија бр.6 , Кампус 2

Телефон: 032/550-601

Предмети на додипломски студии

Растително производство; Органско производство; Основи на поледелство; Маслодајни растенија;Суровини за производство на растителни производи