Асс. д-р Марија Димитровска - Иванова

Факултет за медицински науки

Катедра за педијатрија

Канцеларија:

Кампус 3

телефон: 032/ 550 - 426