Асс. д-р Марија Караколевска - Илова

Факултет за медицински науки

Катедра за онкологија со радиотерапија

Канцеларија:

Кампус 3

тел: 032/ 550-427

 

e-mail: marija.karakolevska@ugd.edu.mk

 

термин за консултации: петок  14.00 часот во канцеларија на ФМН