Dr. Mitko BOGDANOSKI is an associate professor at the Military academy in Skopje, and visiting professor at several other universities as well as lieutenant colonel in the Macedonian army. Dr. Bogdanoski received his B.Sc. degree in the area of Telecommunications (signals) from the Military Academy, Skopje, Macedonia, and M.Sc. and Ph.D. degree from the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies (Department of Telecommunication), Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia, in 2000, 2006 and 2012 respectively. His research interests include Cyber (Network and Systems) security, Hybrid threats, Networking, Wireless and Mobile Networks, MANET, WSN (Wireless Sensor Networks), Energy Efficiency and Communication Theory. He is an author/editor of 3 books, several book chapters published by several international publishers, and author of more than 70 papers published in reputable international journals/conferences.

Dr. Bogdanoski is senior member of IEEE Organization, and Member of Communication Society and Computer Society, Member of IEEE Computer Society’s Technical Committee on Security and Privacy; Member of IEEE Cybersecurity Society; honorary member of eSigurnost association and member of several communities and associations as well as co-founder of the “Cyber security, Corporate Security and Crisis Management Initiative-C3I Macedonia”. He is an editorial board member of several reputable international journals, as well as program committee member of several international conferences.

Dr. Bogdanoski has organized/coordinated or participated as an invited lecturer/speaker on several advanced training courses and advance research workshops, most of them in the area of cyber security and digital forensics. He is continuously engaged as a Cyber Security expert and or co-organizer of the activities organized by the NATO Centre of Excellence Defence against Terrorism in Ankara, Turkey, and RACVIAC Center for Security Cooperation in Croatia. He also managed/participated on several multiyear projects related to the area of his expertise.

 

Д-р Митко БОГДАНОСКИ е вонреден професор на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје и визитинг професор на неколку други универзитети, како и потполковник во Армијата на Република Македонија. Др. Богданоски дипломираше на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, Македонија, во областа телекомуникации (врски), а магистрираше и докторираше на Факултетот за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Македонија, во 2000, 2006 и 2012, соодветно. Неговите истражувачки интереси се во полето на сајбер (мрежна и системска) безбедност, хибридни закани, вмрежување, безжични и мобилни комуникации, MANET, WSN, енергетска ефикасност и теорија на информации и комуникации. Тој е автор/едитор на 3 книги, повеќе поглавја на книги и автор на повеќе од 70 публикации трудови објавени во реномирани меѓународни конференции/списанија.

Д-р Богданоски е Senior Member на IEEE организацијата член на Communication Society and Computer Society, член на IEEE Computer Society’s Technical Committee on Security and Privacy; член на IEEE Cybersecurity Society; почесен член на здружението eSigurnost и член на неколку други заедници и здруженија како и ко-основач на “Иницијаивата за сајбер безбедност, корпоративна безбедност и кризен менаџмент – C3I”. Тој е член на организациските комитети на неколку национални и меѓународни конференции. Тој, исто така, е член на уредувачки одбор и рецензент на неколку реномирани списанија.

Др. Богданоски организирал/координирал или учествува како поканет предавач на неколку напредни школи и истражувачки семинари, најголем дел во областа на сајбер безбедноста и дигиталната форензика. Тој е континуирано ангажиран како експерт во областа на сајбер безбедноста или како коорганизатор на активностите организирани од НАТО Центарот за одбрана од тероризам во Анкара, Турција и RACVIAC Центарот за безбедносна соработка во Хрватска. Исто така, д-р д-р Богданоски раководел/учествувал на повеќе национални и меѓународни проекти од неговата област.