Информации

Доцент д-р Милан Георгиевски, Земјоделски факултет

Катедра за растително производство

Канцеларија

Кабинет , Наставен центар Струмица

Телефон: 032/ 550- 638

Предмети на додипломски студии:


Градинарство

Цвеќарство

Специјално градинарство

Производство во заштитен простор