Интегрален развој на производи

Цели на предметната програма (компетенции):
Идентификација на потребите за развој на нови производи и услуги, примена на современа методологија за менаџмент на развој и нејзина имплементација во производни и услужни компании.

Содржина на предметната програма:
Запознавање со методологијата за развој на нови производи и услуги, менаџмент на развој, поим за животен циклус, запознавање со методите aras, генерирање на идеи, инновативност. Имплементација на управувањето со развој на нови производи во услови на мали, средни и големи компании.

Related Materials