Литература

Основна литература:
  • —Проектен Менаџмент, Скрипта, УГД, 2013 Може да се најде во е-библиотеката на УГД!
  • Проектен менаџмент во градежништвото / Алан Творт и Гордон Рис 69 (Преводи од влада на РМ) универзитетска библиотека
Дополнителна литература:
  • —Запознавање со проектниот менаџмент, Вовед во MS Project, второ издание, Доц. Д-р Радмил Поленаковиќ, Проф. Д-р Ванчо Донев, Систем +, Скопје, 2003.
  • Projektni Menadzment, M. R. Đuričić, R. Bojković, Izdavački centar za industrijski menadžment plus, 2008.

Class: 

Проектен менаџмент