Информации

Вонреден професор д-р Марија Амповска, Правен факултет
Катедра по граѓанско право

Канцеларија

Кабинет бр. 8, Правен факултет Штип

Телефон: 032/550-471

Предмети на додипломски студии:

Облигационо право

Отштетно право

Право на интелектуална сопственост

Право на осигурување

Предмети на постдипломски студии

Облигационо право

Отштетно право

Европско отштетно право

Право на осигурување