Помлад асистент м-р Марија Штерјова, Медицински факултет

Оддел Фармација

Канцеларија:

Кабинет бр. 2 во Кампус 3

Термин за консултации: вторник 09:00-11:00 часот

Предмети на додипломски студии:

Фармацевтска хемија 1

Фармацевтска хемија 2