Коресподент по Германски јазик Марица Тасевска, Филолошки факултет

Канцеларија

Кабинет бр.1/8, Кампус 4

Телефон: 032/550-117

Предмети на додипломски студии:

Германски јазик 1,2,3,4,5,6

Германски јазик (изборен од УГД)