Генетика

Задолжителна литература
1. Цане Стојковски, Соња Ивановска (2002) .Генетика. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Земјоделски факултет.
2. Верица Илиева, Наталија Маркова (2009). Генетика интерна скрипта од вежби. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Земјоделски факултет.

Дополнителна литература
1. Соња Ивановска, Љупчо Јанкулоски, Мирјана Јанкуловска (2011). Збирка задачи по генетика. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна.
2. Боројевић Славко, Боројевић Катарина (1976). Генетика. Пољопривредни факултет, Нови Сад.
3. Маринковић М., Туцић Н., Кекић В. (1982). Генетика Научна књига, Београд.