Доц. д-р Невенка Дуковска  (Трајкова)

Музичка академија

Катедра за дувачки и гудачки инструменти 

Канцеларија:

Кампус 4 - Канцеларија 4

Телефон: 032/ 550 -220