Проф др Никола Гиговски

Оддел за стоматолошка протетика

Предмети на додипломски студии:

Претклиничка фиксна протетика 2

Фиксна протетика 3

Консултации со студенти секој вторник од 8:30 до 11 часот во ФОН предавална бр 5