доц.д-р Николинка Донева

Институт за рударство, Катедра за подземна експлоатација

Факултет за природни и технички науки

Кампус 2, канцеларија бр. 30, 2 спрат

тел. 032/550 567