Дефинирање на работна средина

Задолжителна литература

1. Јovanović Petar, Podgrade horizontalnih podzemnih prostorija (kniga 1), RGF- Beograd, 1994

Дополнителна литература

1. Milanovic, P., Torbica, S., Klasifikacija stenskog masiva i njegova primena, RGF- Beograd, 1997