Проектен менаџмент

Задолжителна литература

1. Проектен менаџмент, Интерна скрипта, доц.д-р Дејан Мираковски

Дополнителна литература

1. Project Management, Study Guide, Kim Heldman, 2009
2. Проектен менаџмент на инвестициони објекти, проф.д-р Валентина Жилевска Панчова, Градежен факултет, УКИМ, Скопје