Технички материјали

Задолжителна литература
1. Борис Крстев, Технологија на материјалите, РГФ – Штип,1998

Дополнителна литература
1. Борис Крстев, Методи на испитување на материјалите, РГФ – Штип, 2001