Доцент д-р Невенка Величкова, Факултет за медицински науки

Aдреса                    Универзитет „Гоце Делчев” - Штип,

                                  Факултет за медицински науки

                                  Клиничка болница – Штип,  Детско oдделение / III кат

Телефон                   032/550-436

E-mail                         nevenka.velickova@ugd.edu.mk

Канцеларија: број 5/Детско одделение III кат

Образование

  • Докторски  студии

- Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје.

- Природно-математички  факултет.

- Институт по биологија. Цитологија, Генетика

 Магистерски студии

- Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје.

- Природно-математички  факултет.

- Институт по биологија. Цитологија – Хистологија, Генетика.

 Додипломски  студии

 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје.

 - Природно-математички  факултет.

 - Институт по биoлогија. Наставна насока.

Наставна област

- Цитологија со хумана генетика

- Екотоксикологија, Генотоксикологија

Предмети на додипломски студии во 2012/2013:

Биологија за општа медицина

Биологија за фармацевти

Хигиена со здравсвена екологија

Цитологија со хумана генетика