Настава

Сметководство на финансиски институции

Semester: 

Summer

Offered: 

2017

Со изучувањето на оваа предметна дисциплина студентите ќе навлезат во едно специјално сметководствено подрачје, а тоа е подрачјето на финансиското известување на банките и останатите финансиски институции.

Финансиско сметководство

Semester: 

Summer

Offered: 

2017

Целта на предметната дисциплина е студентите  да стекнат сознанија за основните принципи на сметководството и начинот на нивното имплементирање; ги осознаат потенцијалните корисници на сметководствените информации и основните модалитети во екстерното и интерното известување; се запознаат со структурата и начинот на изготвување на основните финансиски извештаи - билансот на состојба, биласнот на успех, извештајот за парични текови и извештајот за промена на капиталот, како и информациите кои секој од нив ги нуди на потенцијалните корисници (стејкхолдери); ги …

Анализа на финансиски извештаи

Основна литература

1. “Анализа на финансиски извештаи” – Доц. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, М-р Благица Колева, УГД, Штип 2013, (е-скрипта)
2. “Анализа на финансиски извештаи-практикум”, Доц. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, М-р Благица Колева, УГД Штип, 2014, (е-практикум)


Дополнителна литература

1. “Analiza finansiskih izvestaja”, Goranka Knezevic, Beograd, 2009
2. Analysis of Financial Statements”, Pamela Peterson Drake, Frank J. Fabozzi, 3rd edition, 2012

Меѓународни стандарди за финансиско известување

Основна литература

1. Осврт кон Меѓународните стандарди за финансиско известување, Д-р Александар Костадиновски, Д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, УГД Штип, 2013, (е-скрипта)


Дополнителна литература

1. Службен весник на РМ бр.159/2009

2. Wiley IFRS 2013: Interpretation and Application of Financial reporting Standards, Bruce Mackenzie, Danie Coetsee, Tapiwa Njikizana, Raymond Chamboko, 2013