Вонр. проф. д-р Петар Намичев

Факултет за природни и технички науки

Институт за архитектура и дизајн

Канцеларија:

Кампус 2