Проф д-р Ристо Дамбов


Факултет за Природни и Технички Науки

Катедра за Површинска Експлоатација

Канцеларија:

Кампус 2 - број 1/14

Телефон: 032- 550 563